Spreekteksten gemeenteraad 3 november 2021

Grondexploitaties

Minder dan 1% afwijking over alle grondexploitaties, dat goed te noemen.

Wanneer we inzoomen op de grondexploitaties dan springt de Oosterhamrikkade en Westpoort er uit qua afwijkingen. Deze afwijkingen wordt verklaard.

  • • Het resultaat van de grondexploitatie Oosterhamrikzone is totaal met 1,29 miljoen euro verslechterd door herijking van de civieltechnische kostenraming, toevoeging van bijdragen van Nijestee voor herinrichting openbaar gebied en toegenomen grondopbrengsten voor woningbouw door aanpassing van het programma.

De vraag die PVV heeft is waarom het college deze civieltechnische kostenramingen niet is voorzien. De reden waarom wij deze controlerende vraag stellen is of er ook nog civieltechnische kostenramingen aankomen bij andere grondexploitaties in de komende jaren. Graag een toelichting bij welke exploitaties een herziening

Nog een andere vraag over Exploitatie van Meerstad Noord tot 2043. Volgens de regels BBV en oplegger van de VNG

Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken is het uitgangspunt dat de looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal 10 jaar bedraagt, wordt van die termijn afgeweken dan moet dit gemotiveerd met een voorstel naar de raad. De vraag of dit wel gebeurt? Het verzoek met de accountant te kijken of aan die voorwaarde is voldaan.

Bedrijventerreinen (PVDA, CU en GL)

Informatievoorziening naar derden. Kan dit worden vastgelegd in de aandelenstrategie bij de verschillende BV’s.

Begroting Ruimte

Duurzaamheid en klimaat

De focus ligt te veel op duurzaamheid en klimaat, terwijl inwoners zitten de wachten op betaalbare huurhuizen in de sociale en de vrije sector. En betaalbare koopwoningen voor starters. We zien niets in de compacte stad, die alleen maar hittestress veroorzaakt en meer parkeerdruk.

Bij de appartementen en flats bepaalt de VVE de verduurzamingsopgave. In veel VVE’s zitten mensen op bijstandsniveau of met een AOW’tje. Die hebben het geld niet op te investeren in energiebesparende maatregelen, maar ze betalen wel mee via de duurzaamsopslag aan de energietransitie. Henk en Ingrid betalen dus voor de subsidie van de warmtepomp van onze rijkere inwoners. 

Energiearmoede

Energiearmoede veroorzaakt door de duurzaamheidsopslag en de vraag naar meer gas door de energietransitie.

Auto

Zoals u weet is de PVV meer van de realiteitszin en zien niets in het beleid om de auto uit te bannen. En om de auto moet worden ingeleverd voor een openbaar vervoer alternatief dat er niet is. Gezinnen met twee banen wat meer de norm is geworden hebben gewoon deze mobiliteit hard nodig.

En als onze inwoners kiezen voor een elektricitische auto wat is dan nog het probleem voor de linkse raad? Waarom dan nog kiezen om de auto de stad uit te jagen?