Spreekteksten provincie en gemeente 3 november 2021

Lees hier de spreektekst van 3 november 2021 aan de gemeenteraad.

Grondexploitaties

Minder dan 1% afwijking over alle grondexploitaties, dat goed te noemen.

Wanneer we inzoomen op de grondexploitaties dan springt de Oosterhamrikkade en Westpoort er uit qua afwijkingen. Deze afwijkingen wordt verklaard.

  • • Het resultaat van de grondexploitatie Oosterhamrikzone is totaal met 1,29 miljoen euro verslechterd door herijking van de civieltechnische kostenraming, toevoeging van bijdragen van Nijestee voor herinrichting openbaar gebied en toegenomen grondopbrengsten voor woningbouw door aanpassing van het programma.

De vraag die PVV heeft is waarom het college deze civieltechnische kostenramingen niet is voorzien. De reden waarom wij deze controlerende vraag stellen is of er ook nog civieltechnische kostenramingen aankomen bij andere grondexploitaties in de komende jaren. Graag een toelichting bij welke exploitaties een herziening

Nog een andere vraag over Exploitatie van Meerstad Noord tot 2043. Volgens de regels BBV en oplegger van de VNG

Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken is het uitgangspunt dat de looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal 10 jaar bedraagt, wordt van die termijn afgeweken dan moet dit gemotiveerd met een voorstel naar de raad. De vraag of dit wel gebeurt? Het verzoek met de accountant te kijken of aan die voorwaarde is voldaan.

Bedrijventerreinen (PVDA, CU en GL)

Informatievoorziening naar derden. Kan dit worden vastgelegd in de aandelenstrategie bij de verschillende BV’s.

Begroting Ruimte

Duurzaamheid en klimaat

De focus ligt te veel op duurzaamheid en klimaat, terwijl inwoners zitten de wachten op betaalbare huurhuizen in de sociale en de vrije sector. En betaalbare koopwoningen voor starters. We zien niets in de compacte stad, die alleen maar hittestress veroorzaakt en meer parkeerdruk.

Bij de appartementen en flats bepaalt de VVE de verduurzamingsopgave. In veel VVE’s zitten mensen op bijstandsniveau of met een AOW’tje. Die hebben het geld niet op te investeren in energiebesparende maatregelen, maar ze betalen wel mee via de duurzaamsopslag aan de energietransitie. Henk en Ingrid betalen dus voor de subsidie van de warmtepomp van onze rijkere inwoners. 

Energiearmoede

Energiearmoede veroorzaakt door de duurzaamheidsopslag en de vraag naar meer gas door de energietransitie.

Auto

Zoals u weet is de PVV meer van de realiteitszin en zien niets in het beleid om de auto uit te bannen. En om de auto moet worden ingeleverd voor een openbaar vervoer alternatief dat er niet is. Gezinnen met twee banen wat meer de norm is geworden hebben gewoon deze mobiliteit hard nodig.

En als onze inwoners kiezen voor een elektricitische auto wat is dan nog het probleem voor de linkse raad? om de auto de stad uit te jagen.

Precariobelasting.

Cie 3 november ’21

A01 Legesverordening

De leges zijn niet bij elke vergunning kostendekkend. Dat geldt met name over de legestarieven van Natuur en Ontgrondingen. Waarom wordt in deze gevallen de tarieven niet kostendekkend gemaakt? Waarom die keuzes worden gemaakt wordt ons niet duidelijk uit de voordracht.

A04 Definitief vaststellingsbesluit 2021-2022

Het besluit om 3,9 miljard Nm3 vast te stellen uitgaande van een gemiddeld jaar kunnen wij als PVV mee instemmen. De PVV wil de productie naar nul en zo snel als mogelijk. Het testen van stikstof locatie Grijpskerk of deze voldoende is en instaat is om te leveren, rechtvaardigt in het kader van de leveringszekerheid dat een aantal putten openblijven voor het geval dat ze nodig zijn. Het behaalde resultaat is al enorme winst.

Waar de PVV veel minder gelukkig mee is, is de afhandeling van de versterkingsoperatie. Dit tempo blijft veel te laag. Zoals het er nu laat uitzien volgens de cijfers van het NCG zelf, zijn er van de 26.900 er maar 346 huizen waarvan de versterkingsoperatie in de eerste 9 maanden is afgerond. Dit is ver onder de doelstelling van 1500 per jaar.  We gaan nu het tiende jaar in na de aardbeving bij Huizinge.

Vraag aan het college: Waarom wordt deze doelstelling niet gehaald (verantwoording en controlerende taak van PS) en wat is er voor nodig om deze versterkingsoperatie te versnellen?

Oorzaak volgens de PVV is de technocratische en bestuurlijk-juridische benadering van deze problematiek. Ipv ruimhartig te zijn moet over elke millimeter en elk stopcontact gevochten worden, schandalig hoe onze inwoners worden behandeld.

A.05. Voordracht: Visie Digitalisering

Zoals u weet voorzitter, heeft de PVV zich al jaren ingezet voor een goede digitaliseringsagenda. Voor de introductie van Blockchain, Internet of Things, Big en Open Data, en andere technieken en ook voor een digitaal platform voor het MKB. Bedrijven moeten bovenop hun normale producten extra diensten leveren die voor meerwaarde zorgen bij klanten. Deze ontwikkeling is mondiaal en dus van cruciaal belang voor het overleven van ons MKB. Het is de manier op de productiviteit te verhogen en meerwaarde te creeren en daarmee ook economische groei. Want zoals u weet, alleen productiviteitsgroei is echte economische groei.


Met deze visie ligt er in ieder geval een visie waarbij deze doelstellingen op termijn kunnen worden bereikt mits er voldoende financiering is en blijft.

De vier fases van prepareren, optimaliseren, vernieuwen en transformeren wordt er een verstandige en degelijke route gekozen.

Wel heeft de PVV grote moeite het de introductie van ‘Ethiek’ in deze voordracht. Ethiek wordt de laatste decennia steeds meer synomiem met de politiek correcte autoritaire stroom Woke. Zet deze ‘Ethiek’ paragraaf zet de deur open dat de digitalisering wordt gekaapt door deze onmenselijke autoritaire stroming? Kunnen we digitale diversiteitsofficieren verwachten of meer van dit soort gekkigheid? Want als dat zo is, dan kunnen wij in geen miljoen jaar voor deze voordracht stemmen. Graag een reactie van dit college op dit punt.


Voor als je een interruptie krijgt:

-bij de introductie van een objectief algoritme (een slimme rekenmethode) kan het zo zijn dat er verschillen naar voren komen tussen bevolkingsgroepen. Dit ligt zelf voor de hand omdat verschillende groepen in de samenleving niet homogeen zijn. Gaat Groenlinks of andere partijen dit dan corrigeren omdat het resultaat niet gewenst volgens deze partijen?

-het ethisch uitgangspunt van gelijkheid is per definitie al verkeerd. Het gaat om gelijkwaardigheid en gelijke behandeling in gelijke gevallen. Gelijkheid stuurt op gelijke uitkomst wat per definitie niet mogelijk is bij een wisselende input in een algoritme. Gelijke uitkomst staat ook haaks op gelijke kansen. Gelijke kansen leiden altijd tot een verschillend resultaat. 

Jordan Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=k0Bab-Ulctc

Gelijke kansen leiden maximale verschillen in uitkomst.

A.06 initiatiefvoorstel SP: Referendumverordening provincie Groningen

De PVV wil de complimenten geven aan de SP voor het opstellen van deze referendumverordering. Het is al langer een wens van de PVV dat Groningers zich kunnen uitspreken over besluiten van de Provinciale Staten.

Inhoudelijk over het voorstel:
De PVV kan instemmen met de norm van 2% van de kiesgerechtigden voor een inleiden verzoek.
Wij twijfelen of 4% van alle kiesgerechtigden voldoende draagvlak is voor een referendum en de vraag is of dit voldoende is. Graag horen wij van de SP wat de motivering is voor deze norm?

Verder wordt er gevraagd welke subsidieverordening van toepassing zou moeten zijn. Wat de PVV betreft optie 2.
Om een subsidie bij voorbaat te maximaliseren tot 5000 euro is wat de PVV te beperkend. Het doel is dat de Groningers goed worden voorgelicht over de inhoud van een referendum, 5000 euro lijkt ons zeer weinig om dit voor elkaar te krijgen.

A.07 Uitvoering motie 231 inzake het faunabeheerplan ree 2021- 2025

Vz, zelden zo harde kritiek gelezen op een beleidstuk als in de zienswijze van WBE op dit Faunabeheerplan. Voor alle duidelijkheid de PVV vindt dit stuk niet behandelrijp. Het leidt tot juist meer verwarring. Het voldoet ook niet aan haar wettelijke verplichtingen. De PVV schiet dit plan dan ook af. Terug naar de tekentafel.

Het punt is de haalbaarheid van het faunabeheerplan REE, en die is volgens de Groningse WBE er niet

Brief en zienswijze van de Wildbeheer eenheden wijzen de huidige Faunabeheerplan volledig af. Er is geen draagvlak voor dit plan bij de WBE.
De WBE’s werden in de zomer overvallen met een plan dat al volledig af was en hebben op 40 punten een zienswijze ingebracht. Er zijn er maar 3 overgenomen.

Volgens de wet moeten WBE’s gehoord worden bij de totstandkoming van een beheerplan. Dit is in haar geheel niet gebeurd. De WBE’s hebben een gebiedscoordinerende taak. Wanneer de provincie kiest om de reeen populatie te laten beheren kan dit alleen in samenspraak met de WBE’s.

Hoe ziet het college deze kritiek?

Samenvatting van de inhoudelijke kritiekpunten:

  • Evalueer allereerst zorgvuldig het huidige FBP en betrek hierbij de Groninger WBE’s. Bespreek hierbij het huidige provinciale beleid en het juridische kader, waarvan wij nu vinden dat deze in het concept FBP onjuist worden toegepast;
  • Hervat het beleid van gericht beheer dat is gebaseerd op het afstemmen van beheermaatregelen op lokale dichtheden; • Stem lokale verkeersmaatregelen af op weggedeelten waar relatief veel verkeersslachtoffers vallen (wegbeheerder en WBE);
  • Neem, net als in andere provincies, structurele maatregelen (gevalideerde aanrijdingen registratie) ter verbetering van de registratie van verkeersongevallen waar reeën bij betrokken zijn;
  • Laat een onderzoek van de registraties (data) uitvoeren door deskundigen op het gebied van multivariate analyses, zodat er wetenschappelijk verantwoorde conclusies kunnen worden vastgelegd over de relaties tussen biotoopkenmerken en beheer- en populatiestatistieken;
  • Maak voor het bovenstaande realistische werkplannen en zorg voor een deugdelijke financiering om dit mogelijk te maken (periode 5 jaren);
  • Volg actief het landelijk onderzoek in opdracht van BIJ12, uitgevoerd door Wageningen Universiteit (WENR);
  • Kies nadrukkelijk in het concept FBP voor veel meer zorgvuldigheid, dialoog en samenwerking met de (verschillende)uitvoeringspartners.

De kritiek van de WBE’s is volgens de PVV overtuigend en steekhoudend. Wetenschappelijke onderbouwing van de norm van 7% van de verkeersongelukken veroorzaakt mag worden voorals er wordt overgegaan tot beheren van reeen is er niet. Zowel de tellingen als de getrokken conclusies kloppen niet.

Een wettelijke verplichting is om schade door wild te voorkomen en te bestrijden. Een willekeurige 7% norm doet is in haar geheel niet. De reeenpopulatie lijkt hier vooropgezet te worden en niet de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Juist op wegen waar er veel ongelukken gebeuren zijn er toch nog wel andere beperkende maatregelen te nemen langs een weg bijvoorbeeld hekwerk of wellicht andere barrières.  

(Wettelijke vereisten:

In het voorliggende concept FBP ontbreken stappen die in de wettelijke eisen worden gesteld aan een FBP.

Deze stappen zijn vaak vanzelfsprekend maar dienen desalniettemin te worden opgenomen in het FBP:

  • • Artikel 3.12 lid 4 Wnb schrijft voor dat het faunabeheerplan passende en doeltreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren bevat 
  • • Artikel 3.12 lid 5 schrijft voor dat ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer, het faunabeheerplan wordt onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is.   )

Kortom de PVV kan dit plan niet steunen wil dat het college teruggaat naar de tekentafel en in gesprek gaat met de WBE’s en samen met hun adviezen aan de slag gaat.

Dus wat de PVV betreft is dit stuk niet behandelrijp. De PVV schiet dit Faunabeheerplan af.