Handhaving heeft nog geen gewenst resultaat bij problematiek op het A-kwartier.


Groningen, 13 januari 2021

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen

Betreft: Aanvullende schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake “problematiek A-kwartier”

Geacht College,

November jl. hebben wij vragen gesteld over de problematiek in het A-kwartier. Echter hebben de bewoners en buurtvereniging A-kwartier ons laten weten dat de handhaving op misstanden tot nog toe niet het gewenste resultaat heeft.

Tot op vandaag wordt er nog steeds illegaal gewoond op het betwiste adres aan de Hoekstraat/4e Drift. Dat had conform de 'last onder dwangsom' 10 december afgelopen moeten zijn. De bouwinspectie heeft na de eerste constatering een dwangsom verbeurd verklaard; pas na de tweede constatering kan worden ingegrepen. Wanneer dat zal zijn, is niet duidelijk. De buurtvereniging probeert die duidelijkheid te verkrijgen bij de bouwinspecteur en wijkwethouder. Let wel: we zijn nu bijna 5 maanden na de eerste melding van overlast.

Dit roept bij ons de volgende aanvullende vragen op:


1. Kan het college van B&W ons uitleggen waarom het zolang (1,5 maand!) heeft geduurd voordat er actie werd genomen op meldingen van overlast? En zo nee, waarom niet?

2. Kan het college van B&W ook exact uitzoeken en ons meedelen wat de oorzaak is van dat drugshandel en prostitutie steeds terugkeren in de Hoekstraat? En zo nee, waarom niet?

Als antwoord op vraag 3 geeft het college aan dat: In het najaar van 2018 de leegstand is vastgesteld en is er contact geweest met betrokken partijen. In overeenstemming met de verordening is na een periode van minimaal 6 maanden een tweede inspectie uitgevoerd waarbij de leegstand is vastgesteld. Dit heeft geleid tot een beperkte lijst leegstaande panden. Met de eigenaar is in september 2019 gesproken over de aanpak van deze leegstaande panden, dit met positief resultaat. Op éénpand na is er voor alle panden in november 2020 een bouwvergunning verstrekt.


3. Kan het College van B&W uitleggen hoe het mogelijk is dat pas na de ophef van afgelopen maanden in 2020 gemeente en eigenaar hierover in gesprek zijn geraakt? Om vervolgens tot de conclusie te komen dat bewoning niet is toegestaan.
Let wel: in mei/juni 2020 had al een politie-inval / ontruiming plaats gevonden en werd het door de gemeente 'verboden te betreden' pand daarna opnieuw bewoond (met opnieuw overlast. Deze toestanden in de Hoekstraat hadden kunnen worden voorkomen wanneer de leegstandslijst en -verordening vanaf 2019 serieuzer waren toegepast.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PVV,

Ton van Kesteren