Vragen omtrent opvang 'vluchtelingenkinderen' uit Lesbos

Groningen, zaterdag 9 mei 2020

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen

Betreft: Schriftelijke vragen inzake opvang ‘vluchtelingenkinderen’ van Lesbos

Geacht College,


Naar aanleiding van dit voornemen heeft de PVV fractie nog een aantal vragen:


1. Klopt het dat de gemeente Groningen op dit moment met een woningtekort wordt geconfronteerd voor met name Groningse jongeren, starters op de woningmarkt, voor dak- en thuislozen, voor gescheiden ouders met kinderen, voor asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfstatus, voor uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel voor illegalen zonder verblijfstatus?

2. Is het College het met de fractie van de PVV eens dat we om te beginnen moeten zorgen dat Groningse daklozen en gescheiden ouders met kinderen niet tussen wal en schip gaan vallen als het om adequate en betaalbare huisvesting gaat? En dat het opnemen van buitenlandse kinderen (‘vluchtelingenkinderen’ van Lesbos) en in het verlengde daarvan de komst van hun familie, daardoor de huisvestingsproblematiek in de gemeente Groningen alleen maar toe zal nemen en niemand daar beter van wordt? En zo nee waarom niet?

3. Is het College van B&W het met de fractie van de PVV eens dat een kind zonder zijn ouders en familie nauwelijks een zorgeloze toekomst kan opbouwen, en dat het beter is om deze kinderen niet te ontheemden en te vervreemden van hun omgeving? En dat streven naar en hulp bij goede opvang in de regio zoals de regering dat momenteel doet een beter alternatief is om ontheemding van familie te voorkomen met het uiteindelijke doel de opbouw van het land van herkomst? En zo nee waarom niet?

4. Handelt het College van B&W met de voorgenomen opvang van ‘vluchtelingenkinderen’ van Lesbos niet tegen het landelijk beleid in? En zo nee, waarom niet?


5. Hoe wordt vastgesteld of een eventueel op te vangen ‘vluchteling’ van Lesbos ‘minderjarig’ is of niet, als alle documenten die dat kunnen bevestigen ontbreken?

Zie hier het artikel:

https://www.dvhn.nl/groningen/Ruime-meerderheid-gemeenteraad-wil-dat-Groningen-vluchtelingenkinderen-van-Lesbos-opvangt-25429087.html

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PVV,

Ton van Kesteren