Ondersteuning van de gemeentelijke economie

Groningen, dinsdag 14 april 2020

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen

Betreft: Schriftelijke vragen inzake maatregelen ter ondersteuning van de gemeentelijke economie


Geacht College,

Er is sprake van zeer negatieve effecten van de coronacrisis voor bedrijven in de private economie en in het (semi) publieke domein. Het College van B&W heeft  maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de gemeentelijke economie om de nadelige gevolgen van de coronacrisis zowel voor bedrijven als voor de inwoners te beperken.  

Hierover heeft de PVV fractie een aantal vragen:

  1. Welke maatregelen heeft het College van B&W inmiddels genomen en welke maatregelen is het College van B&W nog voornemens te nemen?
  1. Welke investeringen zijn naar voren gehaald en/of krijgen hogere prioriteit, en welke (al dan niet voorgenomen) investeringen krijgen mogelijk een lagere prioriteit?
  1. Kan het College van B&W toezeggen dat de gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de genomen en te nemen maatregelen en de effecten van al deze maatregelen? En zo nee waarom niet?

Namens de fractie van de PVV,


Ton van Kesteren