Vragen omtrent overnemen vreemdelingenpilot LVV Emmen

Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen

Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake overnemen vreemdelingen pilot satelliet LVV Emmen

Groningen, 16 november 2020

Geacht College,

In uw schrijven dd. 11 november jl. informeert u de raad over de pilot satelliet Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Emmen. Daarin stelt u dat de gemeente Groningen en Emmen het eens zijn dat een satelliet alleen kans van slagen heeft als de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor toelating tot en beëindiging van de opvang bij de gemeente Emmen komt te liggen. Dit geldt eveneens voor de financiële verantwoordelijkheid. Vanuit het programma LVV is bereidheid aangegeven hier medewerking aan te verlenen en financiering te zoeken voor een satelliet-locatie in Emmen.

Het programmabureau LVV van Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels financiering gevonden om een satelliet in Emmen te realiseren met een capaciteit van 30 plaatsen. Op dit moment bevinden zich 52 mensen in de BBB opvang in Emmen. Dit betekent dat er voor 22 mensen elders opvang moet worden gevonden.

Omdat deze mensen niet ondergebracht konden worden bij de andere LVV-gemeenten, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de gemeente Groningen verzocht de mensen die niet in de pilot satelliet Emmen geplaatst kunnen worden, een plaats te bieden in de LVV Groningen, omdat de capaciteit van 300 reeds gefinancierde plaatsen nog niet volledig bezet is. Het college van de gemeente Groningen heeft inmiddels positief gereageerd, om zo de vorming van een pilot satelliet in Emmen mogelijk te maken.

 

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

 

1. Bent u het met de PVV fractie eens dat het absorptievermogen aangaande uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Groningen inmiddels bereikt is? En zo nee, waarom niet?

 

2. Het niet volledig benutten van de capaciteit en hier wel financiering voor verkregen hebben staat eigenlijk los van het absorptievermogen aangaande uitgeprocedeerde asielzoekers. Bent u het met de PVV fractie eens dat de gemeente Groningen er ook voor had kunnen kiezen om een financiering op te eisen voor onze eigen daklozenopvang waar al jaren grote tekorten zijn? En zo nee, waarom niet?

3. Heeft de gemeente Groningen alle kosten die zij gemaakt heeft voor het in stand houden van de vroegere BBB opvang (van maart 2015 tot april 2019) al terug mogen ontvangen van het Rijk? Zo ja, wordt dit geld ingezet om onze eigen daklozenopvang extra te ondersteunen tijdens de corona crisis? En zo nee, wat bent u van plan te gaan doen om dit alsnog terug te krijgen?

4. Bent u het met de PVV fractie eens dat een dergelijke investering al in de periode voorafgaand aan de afspraak van de driejarige LVV pilot had moeten worden gedaan. Maar dan in het eigen sociaal beleid voor de Groningse daklozen, bestrijding van de armoede, werkeloosheid en woningnood in onze gemeente? En zo nee, waarom niet?

5. De PVV fractie heeft navraag gedaan in de omgeving van de pilot LVV-locatie Groningen en de overlast en onveiligheid is sinds deze pilot LVV-locatie er is, enorm toegenomen. Bent u het met de PVV fractie eens dat deze overlast en onveiligheid alleen maar toe gaat nemen, wanneer er nog meer uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgenomen in de pilot-LVV? En zo nee, waarom niet?

6. In uw brief geeft u aan dat de voorwaarde gesteld wordt dat alle deelnemers die vanuit de BBB Emmen naar de Pilot-LVV Groningen gaan, aan de toelatingscriteria van de Pilot-LVV Groningen moeten voldoen. De PVV fractie vraagt zich af hoe het college de regiobinding van de nieuwe deelnemers gaat toetsen? En daarnaast, wat de concreet geformuleerde criteria zijn met betrekking tot de definiëring ‘regiobinding’?

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Ton van Kesteren – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)