Steun voor de kermisexploitanten op het Gronings Ontzet

Groningen, 12 juli 2020

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 38 inzake Kermis tijdens het Gronings Ontzet 2020

Geacht college,

Na de lockdown vanwege de Corona-crisis en de vervelende maatregelen van de afgelopen maanden die moesten worden genomen is er weer ruimte voor enig herstel. Er wordt eind augustus een veilige kermis opgebouwd, die aan alle nu geldende maatregelen zal voldoen. De kermisexploitanten hebben een moeilijke tijd achter de rug en zullen vanwege de nog geldende stringente regels dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor hen zou dat dé kans zijn om het leed van gemiste inkomsten toch enigszins te verzachten.

De Augustus-kermis in de binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht en brengt veel gezelligheid. De PVV fractie heeft een aantal vragen voor het gemeentebestuur.

1. Is het College van B&W bereid om als ondersteuning van de kermisexploitanten, die het de afgelopen periode zwaar hebben gehad, tijdens het Groningens Ontzet geen pachtgeld te vragen aan de kermisexploitanten of een aanzienlijke verlaging van de pachtgelden te overwegen. En zo nee, waarom niet?

2. Het afblazen van de Mei-kermis is voor kermisexploitanten een grote klap geweest. Velen hebben grote investeringen gedaan, maar hebben tijdens de lockdown geen cent kunnen verdienen. Zou het College van B&W vanwege het afblazen van de paardenkeuring op de Ossenmarkt, ook deze locatie beschikbaar willen stellen voor kermisattracties. En zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV Groningen,
Ton van Kesteren