Motie ‘Verandering van het politieke klimaat maakt het leven weer mooi

Motie ‘Verandering van het politieke klimaat maakt het leven weer mooi’

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 10 november 2021, besprekende het agendapunt Motie Vreemd aan de Orde van de Dag ‘Verandering van het politieke klimaat maakt het leven weer mooi’

Overwegende dat

  • innovatieve, werkgelegenheid creërende en winstgevende sectoren zoals de agrarische sector, de bouwsector en het MKB worden opgeofferd aan het zwaar gesubsidieerde ideologische en contraproductieve klimaatbeleid; 
  • de Groningse omgevingsvisie een ruimtelijk kader biedt en subsidies mogelijk maakt waarmee uiteindelijk bijna overal (in alle gemeenten van de provincie Groningen) de plaatsing van windturbines en zonnepanelen mogelijk wordt gemaakt, zelfs in en nabij natuur- en woongebieden; 
  • het creëren van grootschalige industriegebieden met zonnepanelen en windmolens een nadelig en vervuilend effect hebben op respectievelijk de volksgezondheid, de flora en fauna, het bodemleven, de woon- en leefomgeving en het landschap; 
  • de energiebelasting en de opslag duurzame energie* de energielasten voor de inwoners met een smalle beurs, dan wel een laag besteedbaar inkomen, buitenproportioneel verzwaart, waardoor de (klimaat)armoede en ongelijkheid in de Groningse samenleving toeneemt.

Constaterende dat

  • het College van B&W nog altijd geen rem heeft gezet op beleid waarbij alle inwoners op termijn van het gas af moeten en op de bouw dan wel het faciliteren en realiseren van natuur- en woongebieden in industriegebied met windturbines en zonnepanelen; 
  • het boek van onderzoeksjournalist @sypwynia ‘Tegen de Onzin’ ( https://t.co/1Pmqdh75Vq ), en de website www.wyniasweek.nl de scepsis over en onzin van het huidige klimaat- en duurzaamheidsbeleid bevestigen en aantonen; 
  • de meest recente documentaire ‘Headwind 21’ ( https://youtu.be/7RgyLDVlAg4 ) van @marijn_poels een belangrijke ‘eye-opener’ is met betrekking tot het onzinnige en contraproductieve klimaat- en duurzaamheidsbeleid;

Vragen het College van Burgemeester en Wethouders om

  • zich breder te oriënteren inzake het contraproductieve klimaat- en duurzaamheidsbeleid en kennis te nemen van rampzalige gevolgen van dit beleid voor de gemeente Groningen en de inwoners van de gemeente Groningen, en open te staan voor de rechtmatige argumenten tegen het ingezette klimaat- en duurzaamheidsbeleid; 
  • in alle redelijkheid en billijkheid, los van politieke kleur, en in het belang van de volksgezondheid, de woon- en leefomgeving en portemonnee van onze inwoners, de agrarische sector, de bouwsector en het MKB, de ambities van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid bij te stellen naar realistische proporties; 
  • alle scepsis die in de politiek en bij de inwoners leeft over het disproportionele klimaat- en duurzaamheidsbeleid over te brengen aan het kabinet en de politiek verantwoordelijken in Den Haag;  te stoppen met klimaat- en duurzaamheidsbeleid dat de (energie)armoede en ongelijkheid in onze gemeente vergroot. En gaan over tot de orde van de dag.

Ton van Kesteren, PVV *

Energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (belastingdienst.nl)