Oppositie: Gehele oppositie is geschrokken over nieuw schandaal met energielabels.

 

Het nieuwe onderzoek van Robin Hood en Sikkom laat zien dat er veel meer problemen zijn met de waardering van energielabels in onze gemeente. Een te hoge waardering leidt tot een hogere huur en hogere energierekening. Wederom twee verhuurders die mogelijk de fout in zijn gegaan en dit treft meer dan honderd adressen met een voordeel van miljoenen voor de verhuurders. Naast dat deze huurders uiteraard gecompenseerd moeten worden, wanneer dit klopt, roept het de vraag op welke energielabels in Groningen wel betrouwbaar zijn en hoe groot het probleem in Groningen is.

De onderzoeksjournalistiek legt een enorm probleem bloot in onze gemeente en daarom heeft de gehele oppositie raadsvragen ingediend bij het college. De fracties roepen het college tot actie en te onderzoeken hoe groot dit probleem is bij verhuurders en woningbouwcorporaties. Energieadviseurs lijken hun eigen gang te kunnen gaan. De fracties vragen zich hard op af waar de publieke toezichthouder van het Ministerie van Volkshuisvesting blijft?

Dennis Ram (PVV) : ‘Voor de zomer hebben gevraagd om meer onderzoek. Het college zag hier geen aanleiding toe. Wij roepen het college nu nogmaals op de regie te nemen en tot actie over te gaan. Groningers verdienen beter!’

Daan Swets (Student & Stad): 'Studenten zijn allang blij als ze een woning hebben, die gaan geen jarenlange procedures starten vanwege een energielabel. Daarom vragen we om actie van het college!'

Hans Moerkerk (Stadspartij): 'Huurders zien vele kosten stijgen: gemeentebelastingen, afval, parkeren dus fraude met de huur kunnen ze er niet bij hebben. We moeten ingrijpen.'

Etkin Amrut (CDA): ‘Dit probleem hebben we al eerder aangekaart bij het college. Het is teleurstellend dat er toen niet verder advies ondernomen is. In een fatsoenlijk land betaal je een eerlijke prijs voor je huurwoning.’

Andrea Poelstra (D66): ‘Huurders met dubbele hoge kosten opzadelen van is echt niet oké. Deze verhuurders moeten of echt verduurzamen of de lasten verlagen.’

Leendert van der Laan (PvhN): ‘Veel huurders zijn financieel kwetsbaar en moet je beschermen tegen dit soort misstanden.’

________________________________________________
Om deze reden hebben wij de volgende vragen: 
________________________________________________

Geacht College,

De fracties van PVV, Student en Stad, CDA, D66, Partij voor het Noorden, VVD zijn geschokt over het bericht dat er weer energielabels niet lijken te kloppen.
Afgelopen jaar heeft Robin Hood en Sikkom het sjoemelen met energielabels aan het licht gebracht na onderzoek bij Pronkjewail van 600 woningen. En eerder al in 2020 werd door het DVHN en Sikkom aangetoond dat labels verkeerd gewaardeerd werden.

In het politiek vragenuur in de gemeente zijn vragen gesteld door meerdere partijen of er aanwijzingen waren of meer gesjoemeld wordt met energielabels en of het college bereid was om hier onderzoek naar te doen. Het college gaf aan dat de 600 woningen op dit moment de enige waren en er geen noodzaak was om verder onderzoek te doen.

Nu heeft er alle schijn van dat er bij weer 100 huurwoningen het energielabels niet kloppen. De afgelopen jaren zijn verschillende woningen van Boersema en Roeloffs onder de loep genomen door een onafhankelijke energielabelexpert. Op papier hebben de appartementen, die verdeeld zijn over vier locaties aan de Heinsiusstraat (oude Hamrik-school), Jonkerstraat, Eendrachtskade en Grote Appelstraat, allemaal een te gunstig label.

Dit heeft voor de huurder als consequentie dat ze te veel huur betalen. De energielabels zijn afgegeven door 050 Vastgoed. Hoewel 050 Vastgoed dit zelf vervolgens weer ontkent.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Is het college bekend met de problemen met de energielabels van de woningen van Boersema en Roeloffs in Groningen? Wat vindt het college hiervan?

  2. Uit het artikel blijkt dat er grote mate van onduidelijkheid is hoe een energielabel wordt vastgesteld, wat tot veel discussie leidt. De onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is over het vaststellen van het energielabel, onduidelijkheid hoe het tot stand is gekomen en onduidelijkheid over welke werkwijze de juiste is. Dit tast de geloofwaardigheid van een energielabel aan. Hoe beoordeelt het college deze problematiek?

  3. Ziet het college naar aanleiding van dit onderzoek van Robin Hood en Sikkom tot strafrechtelijk onderzoek?

  4. Is het college bereid om alle huurwoningen in Groningen van deze vastgoedeigenaren te laten onderzoeken? Zo neen, waarom niet?

De bredere implicaties:

  1. Fracties hebben afgelopen jaar gevraagd aan het college of de problemen groter waren dan alleen bij Pronkjewail en aangedrongen bij het college om zelf meer onderzoek te doen naar energielabels. Nu blijkt dat het probleem groter is, is het college doordrongen van de ernst van de situatie en dat de geloofwaardigheid van de energielabels in de gemeente Groningen op het spel staat? Hoe beoordeelt het college de ernst van deze problematiek?

  2. Met name studenten en huurders van de sociale huurderswoningen zijn kwetsbaarder omdat zij minder kapitaalkrachtig zijn en zullen dus minder snel een procedure beginnen. De kans is groot dat veel meer huurders te veel huur betalen en het ligt voor de hand dat dit probleem velenmalen groter is, omdat Robin Hood en Sikkom opnieuw problemen constateren. Met andere woorden; het probleem met de betrouwbaarheid van energielabels treft mogelijk veel meer huurders, van studenten en particuliere huurders tot huurders bij woningbouwcorporaties, is het college bereidt om zelf onderzoek te doen naar de ernst en omvang van de problematiek in de gemeente Groningen? Zo ja, op welke manier. Zo nee, waarom niet? Dit kan natuurlijk ook in de vorm van steekproeven bijvoorbeeld.

  3. Hoe staat het met het strafrechtelijk onderzoek naar Pronkjewail?

  4. De minister van Volkshuisvesting heeft toegezegd dat er dit jaar een publiekelijk toezichthouder komt om toe te zien op betrouwbaarheid van de energielabels. Hoe staat daar nu mee?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dennis Ram – Partij Voor de Vrijheid (PVV) Daan Swets – Student en Stad
Etkin Armut – CDA
Andrea Poelstra – D66
Leendert van der Laan – Partij voor het Noorden
Hans Moerkerk – Stadspartij 100 % voor Groningen
Rik Heiner – VVD

Bronnen:
1. https://www.sikkom.nl/actueel/Nog-veel-meer-foute-energielabels-in-Groningen-waardoor-verhuurders-ten-onrechte-miljoenen-incasseren-28691938.html 
2. https://dvhn.nl/groningen/Gesjoemel-met-energielabels-in-Groningen-huurders-betalen-veel-te-veel-voor-hun-woning-25100421.html 
3. https://pointer.kro-ncrv.nl/foute-energielabels-groningen-huurders-geld-terug

 

PVV banners 3