Is de Raad verkeerd ingelicht over Project Q?

Geacht college,

De woningnood is al jaren een groot en erkend probleem in Nederland en de gemeente Groningen in het bijzonder. De afgelopen jaren is hier door diverse partijen op verschillende momenten aandacht voor gevraagd.

De vorige wethouder Wonen gaf eerder aan dat vertragingen onder andere werden opgelopen doordat er zoveel rechtszaken en bezwaren werden aangespannen. Ook minister Hugo de Jonge heeft zich hier recent over uitgelaten, met de wens dat een kleiner aantal bezwaren en rechtszaken wenselijk is om de noodzakelijke woningbouw niet verder te vertragen.

Recentelijk is wederom gebleken dat rechtszaken tegen de gemeente kunnen lonen voor bezorgde omwonenden van bouwprojecten. De gerechtelijke uitspraak inzake het handelen van de gemeente inzake Project Q, liet zien dat de gemeente besluiten heeft genomen die niet in lijn waren met het door de raad vastgestelde beleid. De rechter stelde daarbij immers dat ‘de gemeenteraad ten onrechte omzeild werd bij de beslissing over de afwijking op het bestemmingsplan[i].

De toren die twee meter hoger wordt dan het Forum, zou volgens de omwonenden 38 meter hoger worden dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan. De rechter en de bewoners stellen vast dat het gebouw te groot is; een bebouwing van 88% ten opzichte van de norm van 60%. Bovendien was er sprake van een onduidelijke parkeernorm, gebaseerd op het huisvesten van ‘minder mobiele ouderen die minder gebruik maken van de auto’ terwijl de ontwikkelaar juist aangaf dat de woningen bedoeld zouden zijn voor actieve 50-plussers. De rechter merkt hierover in haar uitspraak op dat de door het college voorgestelde oplossing om parkeeroverlast te voorkomen, niet goed is uitgewerkt.

Op 21 september 2021 vond een gesprek plaats met betrokkenen en omwonenden. Zij hebben toen al luid en duidelijk aangegeven zich niet gehoord te voelen en zich niet serieus genomen te voelen. De gerechtelijke uitspraak lijkt erop te duiden dat dat gevoel terecht was. Zouden de woorden destijds van de wethouder[ii], gezien de uitspraak van de rechter, dan ook niet in een ander daglicht moeten worden gezien?

De indienende fracties zijn van mening dat rechtszaken tegen gegronde bezwaren van inwoners, inderdaad leiden tot onnodige vertragingen en zijn van mening dat deze zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Afgaande op de vele bouwputten en grootse plannen in de gemeente Groningen en de nog steeds niet verdwenen woningnood, vragen we ons daarom hardop af wat de gewenste houding van de gemeente ten opzichte van inwoners met bezwaren bij de woningbouwplannen zou moeten zijn.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Deelt het college de mening dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven en eigen beleid, regels, processen en procedures dient te respecteren?
 2. Het zou in onze ogen beter zijn dat het college niet praat over bewoners en omwonenden, maar hen van meet af aan actief betrekt bij plannen en met hen spreekt, zodat zij zich gehoord en begrepen voelen en zich niet misleid voelen zoals bij Project Q. Met andere woorden: het spel open, transparant en eerlijk spelen. 
  -> Is het college het met ons eens dat deze houding tegenover betrokken inwoners onnodige rechtszaken kan voorkomen?
 3. Bent u het met ons eens dat gerechtelijke uitspraken na bezwaren van inwoners, zoals recent Project Q, leiden tot onnodige, want te voorkomen vertragingen, wantrouwen en kosten en dat tegen de eigen burgers procederen leidt tot een nog grotere afstand tussen de overheid en betrokkenen?
 4. Kan het college aangeven bij welke lopende bouwprojecten er rechtszaken zijn aangespannen door omwonenden en andere betrokkenen? Graag specifiek per project, hoe groot of klein dan ook. Kunt u per bouwproject het volgende aangegeven:
  1. Initiatiefnemer/projectontwikkelaar (bijv. gemeente of externe partij)
  2. Status en aantal woningen, verdeeld over de diverse woningen (sociaal, betaalbaar, senioren etc.)
  3. Bij vertragingen, wat zijn de achterliggende redenen hiervan?
  4. Indien bezwaren en of rechtszaken – door wie aangespannen en wat zijn de te verwachten uitspraken en wanneer?
  5. Welke rol en houding neemt de gemeente hierin?
  6. De kosten per gevoerde procedure.
 5. Welke lering trekt het college uit het debacle Project Q en wat betekent dit voor de houding van het college richting inwoners die bezwaar maken bij andere projecten?
 6. Waarom kiest het college ervoor om in hoger beroep te gaan tegen de heldere uitspraak van de rechter en daarmee tegen de burgers die bezwaren uiten inzake Project Q en waarom kiest het college er niet voor om met de bezwaarmakers gezamenlijk tot een oplossing te komen?
 7. In de gemeentelijke mobiliteitsvisie is afgesproken dat nieuwbouw niet mag leiden tot extra parkeerdruk op de omgeving.
  -> Hoe rijmt het college deze visie en de plannen rond Project Q met de uitspraak van de rechter dat de door het college voorgestelde oplossing om parkeeroverlast te voorkomen, niet goed is uitgewerkt. 

[i] https://dvhn.nl/groningen/stad/Omwonenden-krijgen-gelijk-van-de-rechter-Project-Q-De-Wijert-te-groot-en-te-vaag-%E2%80%93-gemeente-moet-huiswerk-opnieuw-doen-28325217.html

[ii] https://youtu.be/UwPeRijbVA0